A.- Informació a l’usuari S’informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. 

AD Organització és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades en compliment de l’article La protecció de dades Agència Andorrana de Protecció de dades en els fitxers “Dades Personals” i “Clients i proveïdors” de conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que la visita al web es totalment anònima. per això se l’informa de lo següent: S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que l’afecten, devent, per aquest motiu, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent direcció electrònica: info@andorrasportscamp.com. 

El titular de les dades resulta informat i permet, en el seu cas, la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la que són recaptats, tractats i cedits, i en les condicions a continuació assenyalades

B.- Informació del tractament 

Segons lo disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins del mateix. Per això, s’indica la següent informació: 

Responsable del tractament Identitat: AD Organització

 NRT: F 257049 M

 Direcció postal: casa Jon Carrer del Tremat N.2 tercer Pis Encamp AD200 Principat d’Andorra 

Correu electrònic: info@andorrasportscamp.com

2. Finalitat del tractament

t 2.1 Finalitat del tractament AD Organitzacio tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la fi de:

 a) Gestionar la inscripció en el campus del menor inscrit Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la inscripció en el campus.

 b) Poder contactar amb ells per facilitar-los la informació sol·licitada si així ho sol·liciten en la pàgina web, sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant trucada. Les dades seran eliminades un cop es consideri acabada la consulta realitzada.

2.2 Termini de conservació de les seves dades L

es dades personals proporcionades es conservaran durant la relació comercial i durant un termini de 10 anys a partir de l’última participació del jugador en el torneig, sempre que no hagi exercit abans el seu dret de cancel·lació o oposició.

3. Legitimació del tractament 

AD Organitzacio es troba legitimada per tractar les seves dades: 

a) En el per ser essencial per a la correcta gestió de la subscripció i el funcionament del campus.

 b) En el cas de la resposta a les consultes que l’interessat hagi fet arribar, pel seu consentiment a l’haver acceptat la política de privacitat. 

c) En el cas de l’enviament del butlletí informatiu, pel seu consentiment a l’introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat. 

d)  En el cas de l’enviament de publicitat de terceres empreses patrocinadores del campus, pel seu consentiment en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció

4. Destinataris de cessions o transferències

 Les dades recopilats se cediran a AD Organitzacio, les seves dades seran cedides a aquells que siguin responsables del tractament que siguin necessaris per a la correcta gestió del contracte. En tot cas, la nostra empresa contracta només amb els encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients pel que fa a la implantació i manteniment de les mesures tècniques i organitzatives adequades, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, i que garanteix la protecció dels drets de les persones afectades.

5. Drets de les persones interessades 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a AD Organitzacio estem tractant les dades personals que els afecten, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades. Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats en el primer apartat. Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes haurà de dirigir-se a l’AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES.

C.- Mesures de seguretat 

Que de conformitat amb lo disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, AD Organitzacio està complint amb totes les obligacions establertes pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a lo necessari en relació amb els fins pel que són tractades. El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la fi de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los