1. LOCALITAT, DATES I ESPORTS

 Els participants podràn escollir entre les diferents opcions:

 RUGBÍ | Andorra  Del 24 al 30 de juliol de 2022 

 BASKET | Andorra ▪ Del 24 al 30 de juliol de 2022 

  1. PARTICIPANTS I EDATS 

El campus està destinat a noies i nois d’entre 8 i 15 anys pel rugbÍ (nascuts entre 2014 i 2007) i d’entre 8 i 16 anys pel bàsquet (nascuts entre 2014 i 2006).

  1. RÈGIM 

El campus serà de règim intern o extern. Els interns realitzaran els àpats a l’hotel i als diferents restaurants segons les activitats.

  1. ACTIVITATS PROGRAMADES

 Sessions d’entrenament (teòric i pràctic), piscina (segons la seu), VallNord, Caldea, 360 XTREM i xerrades esportives entre altres.

  1. DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CAMPUS 

Tots els participants han de realitzar els passos marcats i detallats a continuació:

 a. Hauran de realitzar el registre i el pagament de l’import total mitjançant targeta de crèdit a través de la web www.andorrasportscamp.com 

b. Per confirmar oficialment la participació del jugador/a és obligatori que lliuri a l’organizació els següents documents:

– Drets d’imatge degudament signats – Document de medicaments, al·lèrgies i antitèrmics (en el cas que sigui necessari) degudament signat

 – Còpia del calendari de vacunes actualitzat

 – Còpia de la targeta sanitària * Si requereix alguna cura especial en l’ambit sanitari i alimentari hauran de posar-se en contacte amb l’organizació.

 c. L’organització no reservarà places a participants que no hagin realitzat mínim el 50% del pagament.

  1. PREUS APLICABLES A LES DIFERENTS OPCIONS OFERIDES

 El preu d’una setmana és 699€ pels interns i 389€ pels externs.

 A partir del 18 de maig, els preus seran, 739€pels interns i 420€ pels externs. 

Els preus inclouen les activitats, el dinar i els refrigeris, l’aigua que se’ls donarà als participants durant el dia a més del següent material esportiu de la marca Le Coq Sportif:

 – 1 equipació sencera – 1 samarreta oficial del campus – 1 pantaló curt 1 motxilla (Total: 2 equipacions, 1 samarreta + 1 motxilla). També inclou una assegurança d’accidents (*Si desitges tenir més informació sobre la cobertura pots demanar-la al següent correu: info@andorrasportscamp.com

Reduccions: 

-50 eu federats escola de rugbi d’Andorra

-30 eu pel segon inscrit germà familiar o amic (oferta no acumulable màxim de 1).

Regals pel Bingo que es farà l’últim dia:

– samarreta d’un jugador professional

– 2 entrades a Caldea

-1 nit a l’hotel Panorama

-Un forfet per un dia a VallNord 

PAGAMENT :

Pots realitzar el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit a través la nostra web. Només cal que facis la teva compra online i la paguis amb targeta directament a través de la web a l’apartat inscripcions.

Mitjans de pagament: targetes VISA i MASTERCARD.

Llei aplicable:

En el cas de tenir un litigi, estareu sotmesos als Tribunals del Principat d’Andorra.

Les compres realitzades a www.andorrasportscamp.com queden sotmeses a la normativa vigent andorrana i a la resta de legislació concordant.

  1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19 

Per garantir la màxima seguretat sanitària durant el campus, l’organització prendrà certes mesures seguint les recomanacions vigents en el moment del campus segons la llei del ministeri de Salut Andorrà tenint en comte que aquestes podrien canviar.

A les instal·lacions: 

▪ Quedarà prohibida la utilització de vestidors

 ▪ Les instal·lacions interiors es ventilaran 3 cops al dia 

▪ Es desinfectaran diàriament les instal·lacions, superfícies d’ús més comú com poms de les portes, baranes de les escales, etc. Les taules de menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats. 

▪ Es desinfectarà diàriament el material utilitzat. 

▪ En el cas de les piscines, se seguirà la normativa vigent i serà a càrrec de Caldea i de l’Hotel Panorama.

Durant els àpats:

 ▪ Els menjars es serviran sempre en plats individuals i no podran ser compartits entre els joves. 

▪ S’evitaran les safates i les cistelles de pa a les taules. 

▪ Es podran utilitzar gerres d’aigua de l’aixeta servides pels monitors o responsables.

 ▪ S’evitarà que els participants comparteixin el menjar. 

▪ Els participants s’hauran de rentar les mans abans i després dels àpats amb aigua o gel.

Grups reduïts:

 ▪ Les activitats es realitzaran en grups reduïts per facilitar el distanciament físic i les mesures en cas de persona simptomàtica.

 ▪ Cada grup tindrà assignat un monitor / entrenador en funció de l’edat i del nivell. 

▪ Cada monitor / entrenador es relacionarà en la mesura del possible amb el mateix grup de participants.

Comprovació de símptomes:

▪ Es realitzarà un test antígens a l’arribada de tots els participants.

▪ Es disposarà de gel hidroalcohòlic. 

▪ Els participants hauran de rentar-se les mans a la seva arribada i a la seva sortida, després de les activitats i després d’esternudar.

  1. REQUISITS PER PARTICIPAR EN ELS CAMPUS SEGONS LES NORMES IMPOSADES PEL MINISTERI DE SALUT 

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea …) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

 ▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

 ▪ Calendari de vacunes actualitzat. Requisit per a la inscripció

9. POLITÍCA DE CANCEL·LACIÓ / DEVOLUCIONS

 1. Exercici del dret de desistiment 

El participant té dret a desistir de la seva inscripció de campus durant els 14 dies naturals següents a la data de la inscripció. Per a això ho haurà de comunicar per escrit per al qual se li facilita un “FORMULARI DE DESISTIMENT” a la fi de les presents condicions, encara que el seu ús no és obligatori. La comunicació serà vàlida sempre que s’enviï dins el termini indicat i en la mateixa no caldrà que ens indiqui el motiu del seu desistiment. Els diners que hagués abonat li seran retornats en la seva totalitat en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de la seva comunicació.

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

 A l’atenció de:

 AD Organització Casa Jon carrer del Tremat N.2 Tercer Pis Encamp AD200 Principat d’Andorra. Correu Electrònic: info@andorrasportscamp.com 

Per la present es comunica desistiment de la inscripció del participant en el CAMPUS 2022 

Data de la inscripció: 

Modalitat d’inscripció: ☐ Extern ☐ Intern

 Esport: ☐ Rugbí ☐ Basket 

Nom del participant: 

Nom del pare/mare/tutor que exerceix el desistiment: 

Direcció del pare/mare/tutor que exerceix el desistiment:

 SIGNATURA I DATA 

NOTA: És necessari acompanyar una fotocòpia del D.N.I. o document equivalent d’ identificació

2.- Cancel·lació de la participació i regles aplicables.

 Les regles de devolució que seran aplicades per l’organització seran les següents: 

Si en el moment de comunicar la cancel.lació de la participació s’acredita que la mateixa és deguda a una causa mèdica, es retornarà una part superior que si es cancel.la la seva assistència sense cap causa mèdica. A tals efectes, serà necessari que es presenti un justificant mèdic en el que s’aconselli que el participant no ha d’assisitir al campus a causa del seu estat físic o de salut.

Així:

 – Amb certificat mèdic:

 – Cancel·lacions fins 15 dies abans de l’inici de campus es retornarà el 100% de l’import abonat

 – Cancel·lacions des de 14 dies fins al dia anterior a l’inici de campus es retornarà el 90% de l’import abonat

 – Cancel·lacions el mateix dia d’inici de campus o un cop iniciat no es retornarà cap import.

– Sense certificat mèdic:

 – Cancel·lacions fins 15 dies abans de l’inici de campus es retornarà el 90% de l’import abonat 

– Cancel·lacions des de 14 dies fins 7 dies abans de l’inici de campus es retornarà el 60% de l’import abonat 

– Cancel·lacions des de 6 dies fins al dia anterior a l’inici de campus es retornarà el 20% de l’import abonat 

– Cancel·lacions el mateix dia d’inici de campus o un cop iniciat no es retornarà cap import.

Les devolucions a realitzar amb motiu de les cancel·lacions seran abonades a partir de l’1 d’agost de 2022.

La cancel·lació s’ha de sol·licitar per escrit enviant a maxtaurinya@andorrasportscamp.com el formulari que es recull a continuació. Per determinar la data en què s’ha enviat la sol·licitud, es tindrà en compte la data d’enviament per correu electrònic

FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE CANCEL·LACIÓ DE PARTICIPACIÓ I SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ

Dades del participant: 

– Nom complet: 

– Inscrit al campus ☐ Andorra

 Modalitat: ☐ Extern ☐ Intern Esport: 

☐ Rugbí ☐ Basket 

Dades del pare / mare / tutor / tutora que sol·licita la devolució: – 

Nom complet: 

– DNI/NIF/Passaport: 

Dades econòmiques:

 – Import abonat: 

– Data de la transferència:

 Les devolucions s’efecturan a la mateixa targeta de crèdit des de la que es va fer el pagament. 

Motiu de la baixa: ☐ Lesió o malaltia ☐ Altres motius 

Signant aquest document, s’accepta la política de devolucions del CAMPUS 2022. 

Signatura i data.

3. Cancel·lació com a conseqüència de la pandèmia COVID-19 o per qualsevol causa de força major

 Si com a conseqüència de l’estat de la pandèmia COVID-19 a Andorra, i en concret de mesures eventuals acordades per les autoritats sanitàries andorranes, no es pogués celebrar el campus, l’organització tornarà als participants el 100% dels imports pagats. Els participants assumeixen el deure, a costa seva, de dotar-se de tota la documentació i de complir amb tots els requisits que les autoritats requereixin amb motiu de la pandèmia COVID19. L’organització declinarà tota responsabilitat en aquells casos en què algun dels participants no pugui assistir al campus, com a conseqüència de mesures restrictives adoptades a tercers països, o si la no participació és conseqüència del contagi de membres de l’entorn de l’afectat, o de qualsevol altra circumstància aliena a la indicada al primer paràgraf. En el cas que una vegada iniciat el campus i s’hagués de suspendre per causes alienes a l’organització, no es tornaria cap import.